nerdolution:

Yvonne Strahovski & her mum, Bozena Strzechowski

God bless you, Bozena.

nerdolution:

Yvonne Strahovski & her mum, Bozena Strzechowski

God bless you, Bozena.